Logo –
www.audit-division.pl – audyty wewnętrzne, wyceny firm.

Audyt. Doradztwo. Księgowość. Wsparcie Transakcyjne. Wyceny.

FB acountLI acount LI acount YT acount

ZAKRES SZKOLENIA

 

1.     Zawartość sprawozdania finansowego oraz podstawy prawne jego sporządzenia, 

2.     Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego,

3.     Nadrzędne zasady rachunkowości,

4.     Zasady (polityka) rachunkowości a rzetelność sprawozdania finansowego,

5.     Etapy i terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego,

6.     Procedury zamknięcia roku obrotowego:

  • ujęcie dowodów księgowych będących podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • zapewnienie kompletności i poprawności ksiąg rachunkowych,
  • przeprowadzenie inwentaryzacji (terminy, metody, zakres, rozliczenie),
  • wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
  • korekty błędów popełnionych w poprzednich latach,

7.     Sporządzenie sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych):

  • ujawnienia, noty do sprawozdania finansowego,
  • zasady prezentacji aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego,
  • stosowanie uproszczeń, w tym jednostki mikro i małe
  • najczęściej pojawiające się nieprawidłowości,

8.     Zdarzenia po dacie bilansu,

9.     Zatwierdzenie, publikowanie sprawozdania finansowego oraz podział wyniku finansowego,

10.  Badanie sprawozdania finansowego, obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości,

11.  Pytania kierowane przez uczestników szkolenia.

 

Prowadząca: Barbara Misterska-Dragan, biegły rewident nr 2581, Wiceprezes Krajowej Rady Biegły Rewidentów, Prezes Zarządu Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. i Przewodnicząca Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, Członek Komitetu Standardów Rachunkowości działającym przy Ministrze Rozwoju i Finansów, Członek Rad Nadzorczych, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

 

Opłata za szkolenie: 290 złotych netto (plus 23% VAT).

 

biuro@audit-division.pl tel. 515 235 133 (+48 22) 774 52 18 ul. Handlowa 6 05–120 Legionowo

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Audyt i Doradztwo Konrad Romanowski Biegły Rewident 2016